Неділя, 11.04.2021, 19:40
Вітаю Вас Гість | RSS

Польська мова

Календарно-тематичне планування уроків польської мови на І семестр   2017-2018   навчального року

Календарно-тематичне планування уроків польської мови

на І семестр   2017-2018   навчального року

у 8 класі

70 год., 2 год. на тиждень (4 резервні години)

(За підручником  Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 8 клас»,

 лексичний словник M. Szelc-Mays «Nowe slowa – stare rzeczy», M. Szelc-Mays, E. Rybicka «Słowa i  słowka»)

 

№ 

урокку

Дата проведення уроку

Очікува

ні резуль

тати

Тема

тика ситуативного спілкування

Інтегровані змістові лінії Мовний інвентар Види мовленнєвої діяльності Домашнє завдання
       

Екологіч

на безпека та сталий розвиток

Громадянська відпові

даль

ність

Здоро

в’я і безпека

Під

приємли

вість  та фінансова грамот

ність

Лексика Граматика Сприймання на слух Зорове сприймання Усне продукування      та взаємодія Писемне продукування           та взаємодія  
    Шкільне  життя
1  04.09 Вміє вживати нові ЛО з теми в усному та писемному мовленні

Прощання з літом

(читан

ня тексту «Вітай,школо

Дискутує довкола питань життя та безпеки людини.   Знає, що таке безпека..   Лексичний словник

Теперішній та минулий час дієслів.

Рух закінчень минулого часу. Наголос. Вимова.

Скоромовки ст. 5. Впр.1, 3 ст. 5-6. Впр. 2 ст. 2. Читати і перекладати текст
2  07.09

Вміє розпові

дати про

свій робочий день

Складання розпо-віді «Мій найкращий робо

чий день»

 

Знає норми етикету і основні правила поведін

ки, дотримується їх у повсякденному житті.

    Лексичний словник.

.Н.в., однини та множини:іменники, прикметники

та займенники (питальні,від

носні, присвійні, особові)

  Впр. 6 ст. 7. Впр. 5, 7 ст. 6-7. Впр. 10 ст. 11. Склати речення
3  11.09

Вміє прави

льно визнача

ти спосіб дієслів

 

У школі

(пред

мети, гуртки)

    Знає основні засади безпеки життя   Лексичний словник Способи дієслів, відмінювання, написання дієслів умовного способу. Впр. 27 ст. 14 Впр. 32 ст. 16. Впр. 33 ст. 17. Впр. 33 ст. 17. Впр.
4  14.09

 Знає правила вживан

ня но –совок

Чому варто вивчати

Інозем

ні мови

 

Розуміє необхід

ність збереження природи.

    Лексичний словник Написання носовок у словах , Впр. 40 ст. 21. Впр. 40 ст. 21. Впр. 42 ст. 23. Впр. 44 ст. 23 Скласти запитання до тексту.
5  18.09

Знає правила вживан

ня великої літери

Що варто знати про По

льщу та Україну (робота з текстом «Християнство у Польщі

  Знає хто такі споживачі, розуміє як берегти природу тощо.

Дає поради щодо правил поведін

ки під час епідемії.

  Лексичний словник Вживання великої та малої літери Впр. 38 ст. 20. Впр. 38 ст. 20. Впр. 38 ст. 20. Впр. 37 ст. 20.  Читати і перекладати текст.
6  21.09

Вміє правиль

но утворювати форму множини

прикме

тників

Що варто знати про По

льщу та Україну (робота з текстом «Християнство у Київсь

кій Русі»

 

Розуміє значи

мість природ

них багатств і необхід

ність їх оберігати.

Впорядковує власне життя відповід

но оберігаючи природу.

  Лексичний словник.

Вживання prosze+неоз

начена форма дієслова. Дотримання мовного етикету

Текст ст. 25. Впр. 10 ст. 29. Впр. 1 ст. 27. Впр. 2 ст. 27. Впр.
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

 

.

 

 

 

Я, МОЯ СІМ’Я

Мої друзі .         .        
7.  25.09

Розпові

дає про свою родину

Робота з текстом «Сім’я і дім».   Поважає свої звичаї та традиції, знає свою історію.     Лексичний словник.

Відмінювання

кількісних числівників. Написання назв національностей

Впр. 39 ст. 41. Впр. 39 ст. 41. Впр. 37, 38 ст. 40-41. Впр. 36 ст. 40. Закінчити розповідь про свою сім*ю
8.  28.09

Розпові

дає про  обов’язки

кожного члена

сім’ї

Профе

сії моїх батьків. Ким я мрію стати.

 

Усвідомлює себе часткою націона

льної (етнічної) спільноти.

  Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій. Лексичний словник.

. Відмінювання

кількісних числівників

Впр. 5 ст. 28. Впр. 10, 11 ст. 29. Впр. 11 ст. 29. Впр. 7 ст. 28. Впр. 6 ст. 28.
9.  02.10

Розпові

дає про відноси

ни у родині

Це моя сім’я .  

Розуміє важли

вість взаємодії поколінь.

    Лексичний словник.

Речення в польській мові.

Дотримання мовного етикету.

Текст ст. 25. Текст ст. 25. Впр. 12 ст. 30. Впр. 12 ст. 30.  Виписати цитати про необхідність вивчення іноземної мови.
10  05.10 Вміє описати свій будинок Мої обов’язки (на основі тексту «Йдемо в магазин»)   .  

Знає і розуміє необхідність

Поважати своїх рідних.

Лексичний словник.

Архаїзми .

Поділ іменників на істоти та неістоти. Закінчення іменників у Н.в.множини

Текст ст. 25. Текст ст. 25. Впр. 42 ст. 42 Впр. 43 ст. 43. Повторити вивчені теми.
11  9.10 Вміє описати свою кімнату Моя допомога батькам (на основі тексту «Покупки в продуктовому магазині».       Другорядні члени речення (додаток).закінченні іменників у З.в. одн та множини    
12  12.10  

Час для сім’ї.(ро

бота з текстом «У ресто

рані»)

Вміє описати свою кімнату. Пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації.     Лексичний словник. Вживання займенників З.В. з іншими частинами мови. Текст ст. 44. Текст ст. 44. Впр. 1 ст 45. Впр. 9 ст. 49. Читати і перекладати текст.
13  19.09

Вміє розпові

дати про відомих

людей Польщі

Складання розповіді «Сімей

ний обід у рестора

ні».

  Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.     Лексичний словник.

Відмінювання особових займенників.

Відмінювання зворотнього займенника siebie.

Впр. 5 ст. 47. Впр. 5 ст. 47. Впр. 2 ст. 46 Впр. 10 ст. 49 Впр.
14  30.10

Розпові

дає про улюбле

ний вид відлочинку

Створе

ння меню власного рестора

ну

Складає перелік місць для еко- туризму у своєму регіоні.

Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні пробле

ми своєї країни та світового простору

    Лексичний словник.

Відмінювання особових займенників.

Відмінювання зворотнього займенника siebie..

Впр. 13 ст. 51. Впр 16, 17 ст. 53 Впр. 14 ст. 52. Впр. 15 ст. 52 Впр.
15  02.11

Розпові

дає про

красу столиці

Презентація меню власного рестора

на

 

Обгово

рює розмаїт

тя літературної спадщи

ни.

    Лексичний словник. Понятя «омоніми» Впр. 26 ст. 56. Впр. 34 ст. 60. Впр. 27 ст. 58. Впр. 37 ст. 61. Розповідати про Адама Міцкевича.
16  06.11  

Контро

льна робота№ 1

.       . Тестові завдання за мовними темами . .      

 

 

 

Приро

да

 

 

 

 Погода

 

 

 

  .     .              
17.  09.11

Вміє правиль

но утворювати форму майбут

нього часу

Природні багатства Польщі та України (читання тексту «Похід у гори»)   Пояснює правила поведінки у закладах культури. Обговорює позитивні та негативні наслідки від певних винаходів. Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі. Лексичний словник.

Прийменник

Obok miedzy na pod Наголошування( на wsi do mnie  ze mna ze  soba

Впр. 47 ст. 67. Впр. 45 ст. 64. Впр. 46 ст. 67. Впр. 49 ст. 67, впр. 54-55 ст. 70-71 Впр.
   
18.  13.11

Розпові

дає про відомі  місця Польщі

Морське Око-перлина Польщі  

Порівнює типові для різних культур вербаль

ні та неверба

льні норми поведін

ки.

    Лексичний словник. Іменники , які завжди вживаються тільки в множині Текст ст. 72. Текст ст. 72. Впр. 1 ст. 74. Впр. 16 ст. 82. Розповідати про Польщу.
19 16.11

 

 

Готує повідомлення про спільні

традиції

 

Опис засніже

ниж гір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпитує про правила поведін

ки в різних європей

ських країнах.

    лексичний словник. Іменники, які вживаються тільки в однині Текст ст. 72. Текст ст. 72. Впр. 21 ст. 85. Впр. 20 ст. 84. Записати план до тексту.
20 20.11

Вміє поясню

вати  зв'язок слів у реченні

Українсь

кі Карпати –цінний скарб України

  Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору     Лексичний словник. Ступені порівняння прикметників Впр. 3 ст. 75. Впр. 4 ст. 76. Впр. 3 ст. 75, впр. 4 ст. 76. Впр. 5 ст. 77,  впр. 22 ст. 85. Впр.
21 23.11

Вміє навести приклад з історії

Польщі

Складання спільного плану розповіді «Похід в гори».  

Обгово

рює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні пробле

ми своєї країни та світового простору

    Лексичний словник.

Відмінювання

прикметників з іменниками

Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр. 10 ст. 80. Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр.
22 27.11

 

 

Робить

повідом

лення про історичні пам’ятки

Складання спільного плану розповіді «Похід в гори».  

Обговорює розма

їття літературної спадщи

ни.

    Лексичний словник.

Відмінювання

прикметників з іменниками

Текст «Перед судом» ст. 215. Впр. 24 ст. 86. .скласти розповідь про похід Скласти розповідь про похід у гори Розповідати про гори
23  30.11

Розпові

дає про

видатно

го письмен

ника

Презентація розповіді  «Похід в гори».  

Обговорює розмаїт

тя літературної спадщини.

    Лексичний словник. Другорядні члени речення (означення). Текст «Спорт в житті людини» ст. 215. Впр. 25 ст. 87. Впр. 26 ст. 87. Впр. 28 ст. 87. Вивчити вірш.
  Спорт -

 

Це  здоров’я

.  

 

 

Висловлює власні думки по темі.

 

 

 

    . .    Вправа  Вправа  Розповідати про спорт .
24. 04..12

Розпові

дає про про улюблений вид спорту

Розмова про значення спорту в житті людини (читання тексту  «Чи я люблю спорт?».     Обговорює  власні погляди на спорт     і      Вправа  Вправа  Вивчити назви спортивних дисциплін  
25.

07.12

 

  Вміє розповідати про види спорту. Зимові та літні види спорту.                Вправа  Вправа   Вивчити приказки про спорт  
26.  11.12   Вмії складати власну розповідь на тему "Чому варто бути здоровим"

Вислов

лювання учнів «здоровими  бути модно»

              Вправа Вправа Скласти розповідь Чому варто бути здоровим  
27.  14.12  

Вислов

лювання учнів «здоровими  бути модно»

              Вправа Вправа Вправа  
28.  18.12   Вміє презентувати свій улюблений вид спорту Презентація улюбленого виду спорту               Вправа Вправа Вправа  
      Знає,як називаються розділові знаки Розділові знаки у польській мові (на основі вірша Яна Бжехви «Розділові знаки»)               Вправа Вправа Вправа  
29.  21.12  

Контро

льна робота №2

                         
30.  25.12   Читання, обговорення прочитаного. Слухання,обговорення прослуханого. Поділ тексту на смислові частини             ,            
31.  28.12  

Повторення вивченого матеріа

лу

                         
           
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Наше опитування
ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ ПОЛЬСЬКА МОВА?
Всього відповідей: 123
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0